Page 1 of 1

Cast List

Posted: Thu Jan 29, 2009 7:50 pm
by Chibi Jennifer
Here's the cast list obtained from: http://wiki.d-addicts.com/Chinese_Paladin

* Hu Ge as Jing Tian / Long Yang / Fei Lian (19)
Image

* Yang Mi as Tang Xue Jian / Xi Yao (18)

Image

Image

* Wallace Huo as Xu Chang Qing (27)

Image

* Liu Shi Shi as Long Kui (1000)

Image
Image

* Tang Yan as Zi Xuan (200)

Image

Image

Image

* Jerry Huang as Chong Lou
* Guo Xiao Ting as Hua Ying (100)
* Lin Zi Cong as Xu Mao Shan
* Gordon Liu as Xie Jian Xian
* Zong Feng Yan as King of Jiang
* Song Yang as Xi Feng
* Liu Rui as He Bi Ping
* Han Zhi as Luo Ru Lie
* Liu Xiao Jie as Wan Yu Zhi
* Deng Li Min as Tang Tai
* Yue Yao Li as Tang Kun
* He Yan as Sheng Gu
* Han Xiao as Huo Gui Wang

Guest
* Yuan Hong as Lei Yun Ting

Production Credits

* Screenwriter: Deng Zi Shan
* Director: Li Guo Li