[Xian Jian 5] Cute character chibi buns!

Posted by on May 19th, 2011 | Category: XianJian QiXia Zhuan Game

Hilarity ensures when characters are turned into buns! XD The team from Xian Jian Qi Xia Zhuan 5 today unveiled a set of bread portraits for the 4 main leads! Aren’t they adorable? haha

Jiang Yun Fan 姜云凡 bread

Jiang Yun Fan 姜云凡 bread!

Tang Yu Rou 唐雨柔 bread

Tang Yu Rou 唐雨柔 bread

Long You Xian Jian 5 Bread

Long You looks cunning here… xD

Xiao Man Xian Jian 5 bread

Xiao Man小蠻 bread

Chinese Paladin 5 chibi bread group

All four main leads together :D

Buy XianJian Qi Xia Zhuan 5 (Collector’s Edition) at Play-Asia.com

Leave a Reply